Tervetuoa Digitaalisen julkaisun uudelle aikakaudelle!

Olet­te va­lin­neet di­gi­taa­li­sen jul­kai­sun jär­jes­tel­mäk­sen­ne Mo­bie Oy:n ke­hit­tä­män ko­ti­mai­sen Mo­bie Zi­nen, jol­la tuo­te­tut jul­kai­sut nä­ky­vät kai­kis­sa pää­te­lait­teis­sa kos­ke­tus­näy­töl­li­sis­tä äly­pu­he­li­mis­ta, tab­let-lait­tei­siin. tie­to­ko­nei­siin ja nyky­ai­kai­siin tv-vas­taan­ot­ti­miin käyt­tö­jär­jes­tel­mäs­tä riip­pu­mat­ta. Jul­kai­su­jen te­ke­mi­nen ja muok­kaa­mi­nen on teh­ty jär­jes­tel­mäs­sä mah­dol­li­sim­man hel­pok­si ja ai­kaa sääs­tä­väk­si toi­men­pi­teek­si, joka ei vaa­di eri­tyis­tai­to­ja.

Täs­sä op­paas­sa ker­rom­me Si­nul­le kuin­ka otat jär­jes­tel­män käy­tön hal­tuu­si ja tuot­tat sil­lä us­ko­mat­to­man näyt­tä­viä jul­kai­su­ja joko itse tai ryh­mä­työ­nä mui­den kans­sa. Jos Si­nul­la on ky­sy­myk­siä, niin voit aina olla mei­hin yh­tey­des­sä joko pu­he­li­mit­se tai säh­kö­pos­tit­se. Muis­ta että har­joi­tus te­kee mes­ta­rin!

Kari Va­ta­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Mo­bie Oy

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012