Mobie Zine

HTML5 -verkkojulkaisu kaikille laitealustoille

Mo­bie Oy:n ke­hit­tä­mä Mo­bie Zine on  käyt­tä­jä­ys­tä­väl­li­nen HTML5-verk­ko­jul­kai­su joka on lu­et­ta­vis­sa es­teet­tö­mäs­ti kai­kil­la lait­teil­la pie­nis­tä äly­pu­he­li­mis­ta, tab­let-lait­tei­siin, tie­to­ko­nei­siin ja tv-vas­taan­ot­ti­miin lai­te­a­lus­tas­ta riip­pu­mat­ta.

And­roid, iOS, Win­dows? Et tar­vit­se enää poh­tia mitä lai­te­a­lus­taa lu­ki­ja­si käyt­tä­vät nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa ja mil­le alus­tal­le so­vel­luk­se­si ra­ken­nat. Mo­bie Zine on tuo­tet­tu uu­del­la stan­dar­din­mu­kai­sel­la HTML5-kie­lel­lä verk­ko­poh­jai­sek­si jul­kai­suk­si, joka toi­mii kai­kis­sa uu­sis­sa net­ti­se­lai­mis­sa. Voit olla var­ma että lu­ki­ja­si pys­ty­vät lu­ke­maan jul­kai­su­si jat­kos­sa­kin riip­pu­mat­ta sii­tä mitä käyt­tö­jär­jes­tel­miä uu­det lait­teet käyt­tä­vät.

Käyttäjäystävällinen HTML5-julkaisu jota on miellyttävä lukea

HTML5-muo­toi­nen Mo­bie Zine -verk­ko­jul­kai­su on erit­täin help­po­käyt­töi­nen ja miel­lyt­tä­vä lu­kea. Si­säl­töä ei tar­vit­se zoo­ma­ta tai vie­rit­tää sil­lä se on lu­et­ta­vis­sa vä­lit­tö­mäs­ti koko näy­töl­lä ja teks­ti on riit­tä­vän suur­ta.

Siir­ryt si­vul­ta toi­sel­le hel­pos­ti näp­päi­mis­tön nuo­li­näp­päi­mil­lä ja si­säl­tö skaa­lau­tuu au­to­maat­ti­ses­ti koko näyt­tö­ruu­dul­le so­pi­vak­si.  Kun muu­tat se­lain­ik­ku­nan ko­koa, niin jär­jes­tel­mä pals­toit­taa si­säl­lön sa­la­man­no­pe­as­ti uu­teen näyt­tö­ko­koon so­pi­vak­si. Jär­jes­tel­mä ei ve­ny­tä jul­kai­sua näy­töl­le so­pi­vak­si, vaan tait­taa sen uu­del­leen.

Jul­kai­su la­tau­tuu taus­tal­la erit­täin no­pe­as­ti hi­taim­mal­la­kin net­ti­yh­tey­del­lä, jo­ten siir­ty­es­sä­si jul­kai­sus­sa uu­del­le si­vul­le se avau­tuu vä­lit­tö­mäs­ti. Jul­kai­su tal­len­tuu ha­lut­ta­es­sa lait­teel­le­si, jo­ten voit kat­sel­la sitä myös off­li­ne-ti­las­sa il­man net­ti­yh­teyt­tä.

Kun klik­kaat jul­kai­sun ku­via tai vi­de­oi­ta, niin ne avau­tu­vat koko näy­tön ko­koi­si­na omaan ik­ku­naan­sa. Voit tu­los­ta­aa jul­kai­sun omal­la tu­los­ti­mel­la­si tai ja­kaa sen joko säh­kö­pos­tit­se tai so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta. Jul­kai­su ja sen ar­tik­ke­lit ovat myös lin­ki­tet­tä­vis­sä.

Uu­den­ai­kai­sil­la kos­ke­tus­näy­töl­li­sil­lä lait­teil­la käyt­tö­ko­ke­mus pa­ra­nee en­ti­ses­tään, sil­lä voit siir­tyä si­vuil­ta toi­sil­le yksi­ker­tai­ses­ti pyyh­käi­se­mäl­lä si­vua ja ku­vat au­ke­a­vat nii­tä sor­mel­la na­paut­ta­mal­la.

Kaikille laitealustoille näyttökoosta riippumatta

Et tar­vit­se enää poh­tia mitä lai­te­a­lus­taa asi­ak­kaa­si käyt­tä­vät tänä päi­vä­nä ja mikä jär­jes­tel­mä on hal­lit­se­vas­sa ase­mas­sa tu­le­vi­na vuo­si­na. Voit olla var­ma että HTML5-stan­dar­din mu­kai­ses­ti tuo­tet­tu Mo­bie Zine-jul­kai­su nä­kyy kai­kil­la lait­teil­la myös tu­le­vai­suu­des­sa.

Mo­bie Zine toi­mii ver­kos­sa na­tii­vien so­vel­lus­ten ta­paan, il­man tar­vet­ta in­ves­toi­da jo­kai­sel­le käyt­tä­jär­jes­tel­mäl­le ja näyt­tö­kool­le erik­se­e­en tuo­tet­tui­hin so­vel­luk­siin. Jul­kai­su tal­len­tuu ha­lu­tes­sa­si lait­teel­le­si, jol­loin voit lu­kea sitä il­man net­ti­yh­teyt­tä.

Mo­bie Zine toi­mii kai­kis­sa seu­raa­vis­sa net­ti­se­lai­mis­sa, mai­ni­tuis­ta ver­si­ois­ta läh­tien: IE (ver­sio 7.0-), Fire­fox (ver­sio 2.0-), Chro­me (ver­sio 3-) ja Sa­fa­ri (ver­sio 3-).

Tä­män li­säk­si se toi­mii kai­kis­sa nyky­ai­kais­ten mo­bii­li­lait­tei­den net­ti­se­lai­mis­sa jot­ka tu­ke­vat HTML 5-stan­dar­dia. Näi­tä ovat mm. kaik­ki tab­let -lait­teet (iPad, And­roid, Win­dows), sekä pu­he­li­mis­ta Sym­bi­an^3, Mee­go, Win­dows, iP­ho­ne ja And­roid.

Tietoturvallinen ratkaisu

Mo­bie Zine on tie­to­tur­val­li­nen rat­kai­su joka voi­daan ja­kaa käyt­tä­jä­tun­nis­tuk­sel­la va­rus­tet­tu­na ha­lu­tuil­le koh­de­ryh­mil­le. Jos ha­lu­at myy­dä jul­kai­su­ja­si, et tar­vit­se enää mak­saa myy­dyis­tä jul­kai­suis­ta osuut­ta ulko­puo­li­sil­le, vaan pi­dät kaik­ki myyn­ti­tu­lot it­sel­lä­si. Myös asi­a­kas­tie­dot säi­ly­vät täy­sin omis­sa kä­sis­sä­si.

Miten saavuttaa parhaiten lukijat

Mo­bie Zine voi­daan lin­kit­tää ole­mas­sa ole­viin verk­ko­pal­ve­lui­hin tai lä­het­tää ha­lu­tuil­le koh­de­ryh­mil­le säh­köi­se­nä uu­tis­kir­jee­nä.

Jul­kai­su on myös mah­dol­lis­ta toi­mit­taa re­aa­li­ai­kai­ses­ti And­roid- tai Win­dows -äly­pu­he­li­men tai tab­let -tie­to­ko­neen työ­pöy­däl­le sekä Win­dows 8 -käyt­tö­jär­jes­tel­män myö­tä tie­to­ko­neen työ­pöy­däl­le.

And­roid-lait­teis­sa tämä ta­pah­tuu asi­a­kas­koh­tai­ses­ti rää­tä­löi­tä­vän na­tii­vin työ­pöy­tä­so­vel­luk­sen (Wid­ge­tin) myö­tä ja Win­dows Pho­ne- ja Win­dows 8 -lait­teis­sa Mic­ro­sof­tin luo­man uu­den käyt­tö­liit­ty­män Live -tii­lien kaut­ta oma­na so­vel­luk­se­naan.

Mobie Zine pähkinänkuoressa:

“Tie­sit­kö että jo lä­hes puo­let lu­ki­jois­ta käyt­tää net­tiä eri­lai­sil­la mo­bii­li­lait­teil­la ja mää­rä kas­vaa.”

EK:n luot­ta­mus­in­di­kaat­to­rit Mo­bie Zine -jul­kai­su­na Sam­sun­gin 8000-sar­jan Smart TV:ssä. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tus­opas Sam­sung Ga­la­xy SIII -pu­he­li­mes­sa. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si sen!

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012