Helppo päivittää palveluun sisältyvällä Reporter-järjestelmällä

Ajan­koh­tais­vies­tin­nän hek­ti­ses­sä uu­tis­vir­ras­sa on tär­ke­ää että käy­tet­tä­vät työ­ka­lut ovat kun­nos­sa. Muis­ti­leh­tiö, kynä ja ka­me­ra ei­vät enää rii­tä ny­kyi­se­nä di­gi­taa­li­sen vies­tin­nän ai­ka­nana vaik­ka ne on­kin vuo­sien saa­tos­sa hy­vik­si to­det­tu.

Tänä päi­vä­nä verk­ko­si­säl­löt on saa­ta­va nä­ky­vil­le mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti ja mie­luum­min siel­tä mis­sä ta­pah­tuu. Ei ole ai­kaa ku­vien siir­toon ka­me­ras­ta tie­to­ko­neel­le, eikä nii­den kä­sit­te­lyyn ja la­taa­mi­seen tuo­tan­to­jär­jes­tel­miin. Vi­de­oi­den muun­ta­mi­nen on lä­hes mah­do­ton­ta kent­tä­lo­suh­teis­sa.

Kun li­säk­si kus­tan­nus­pai­neet vä­hen­tä­vät koko ajan vies­tin­nän ja uu­tis­tuo­tan­non re­surs­se­ja, on toi­mit­ta­jien ja tie­dot­ta­jien työ muut­tu­nut en­tis­tä hek­ti­sem­mäk­si ja stres­saa­vam­mak­si. On saa­ta­va ai­kai­sek­si en­tis­tä enem­män, no­pe­as­ti ja en­tis­tä pie­nem­mäl­lä väki­mää­räl­lä.

Si­säl­lön­tuo­tan­to Mo­bie Zi­neen on erit­täin help­poa mil­loin ja mis­tä vain pal­ve­luun si­säl­ty­väl­lä Re­por­ter-jär­jes­tel­mäl­lä.

Voit li­sä­tä tai päi­vit­tää si­säl­löt kol­mel­la eri ta­val­la:

1. Sisällön lisääminen ja muokkaaminen nettikäyttöliittymässä

Mo­bie Zine on in­teg­roi­tu maa­il­man suo­si­tuim­paan avoi­men läh­de­koo­din WordP­ress -net­ti­jul­kai­su­jär­jes­tel­mään eril­li­se­nä lisä­o­sa­na. WordP­ress toi­mii Mo­bie Re­por­ter -jär­jes­tel­män net­ti­käyt­tö­liit­ty­mä­nä.

Voit li­sä­tä ja muo­ka­ta jul­kai­su­si si­säl­löt hel­pos­ti net­ti­se­lai­mel­la­si il­man tie­to­ko­neel­le­si asen­net­ta­via eril­lis­so­vel­luk­sia. Kir­jau­dut vain omil­la käyt­tä­jä­tun­nuk­sil­la WordP­ress -jul­kai­su­jär­jes­tel­mään ja tuo­tat tai muok­kaat ha­lu­a­ma­si si­säl­löt jär­jes­tel­män si­säl­tö­e­di­to­ris­sa.

Net­ti­käyt­tö­liit­ty­mäs­sä muo­dos­tat myös kaik­ki uu­det jul­kai­sut, sekä va­lit­set nii­hin tu­le­vat ar­tik­ke­lit ja mää­ri­tät näi­den jär­jes­te­tyk­sen.  Hal­lin­noit myös muis­ta läh­teis­tä (säh­kö­pos­ti/mo­bii­li­lait­teet) jär­jes­tel­mään lä­he­tet­tä­viä ar­tik­ke­lei­ta oiko­lu­ke­mal­la ja tar­kis­ta­mal­la teks­tit sekä li­sää­mäl­lä ne ha­lu­a­mii­si jul­kai­sui­hin.

Si­säl­lön­tuot­ta­jat voi­vat li­sä­tä ar­tik­ke­lit jär­jes­tel­mään mil­loin ja mis­tä vain säh­kö­pos­tit­se tai mo­bii­li­lait­teil­la. Jul­kai­sun pää­toi­mit­ta­jan on tä­män jäl­keen help­po va­li­ta jär­jes­tel­män ar­tik­ke­li­tie­to­kan­nas­ta näis­tä so­pi­vim­mat kul­loi­seen­kin jul­kai­suun.

2. Sisällön lisääminen sähköpostitse

Mo­bie Zine -jär­jes­tel­män tie­to­kan­taan voi­daan li­sä­tä yk­sit­täi­siä ar­tik­ke­lei­ta säh­kö­pos­tit­se.

Käyt­tö­oi­keu­det omaa­va hen­ki­lö lä­het­tää ar­tik­ke­lin jär­jes­tel­mään si­ten, että vies­tin ot­si­kos­ta tu­lee ar­tik­ke­lin ot­sik­ko ja si­säl­tö­teks­tis­tä sen si­säl­tö. Lii­te­tie­dos­to­na ole­vat valo­ku­vat muo­ka­taan jär­jes­tel­män pal­ve­li­mil­la eri ko­koi­sil­le lait­teil­le so­pi­vik­si ja lii­te­tään ar­tik­ke­lin ku­vi­tus­ku­vik­si.

Ar­tik­ke­li tal­len­tuu jär­jes­tel­män tie­to­kan­taan jos­ta se voi­daan poi­mia lii­tet­tä­väk­si ha­lut­tuun jul­kai­suun. Ar­tik­ke­liin voi­daan teh­dä täs­sä vai­hees­sa ha­lu­tut muu­tok­set.

3. Sisällön lisääminen mobiililaitteilla

Si­säl­lön­tuo­tan­toon ja tal­len­net­tu­jen si­säl­tö­jen muok­kaa­mi­seen voi­daan käyt­tää myös nyky­ai­kai­sia kos­ke­tus­näy­töl­li­siä mo­bii­li­lait­tei­ta. Tu­et­tui­na ovat mat­ka­pu­he­li­mis­sa And­roid-, iOS-, Sym­bi­an^3- ja Win­dows Pho­ne -käyt­tö­jär­jes­tel­mää käyt­tä­vät äly­pu­he­li­met sekä iPad- ja And­roid -tab­le­tit.

Jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­taa mo­bii­li­lait­teel­la otat­ta­vien valo­ku­vien li­sää­mi­sen ar­tik­ke­liin.  Valo­ku­vat muun­ne­taan pal­ve­li­mil­lam­me taus­ta-ajo­na so­pi­vaan muo­toon ja ko­koon ja lii­te­tään au­to­maat­ti­ses­ti Mo­bie Zine-ar­tik­ke­liin.

Helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta

Mo­bie Re­por­ter on kus­tan­nus­te­ho­kas si­sä­lön­tuo­tan­to­jär­jes­tel­mä, jota käyt­tä­mäl­lä sääs­tät ai­kaa­si voi­des­sa­si tuot­taa si­säl­löt siel­tä mis­sä ta­pah­tuu ja edi­toi­da nii­tä hel­pos­ti mil­loin ja mis­sä vain.

Ei pik­see­lin­tark­kaa si­säl­lön tait­toa tai ku­van­kä­sit­te­lyä, jär­jes­tel­mä hoi­taa ne puo­les­ta­si au­to­maat­ti­ses­ti.

“Moni­puo­lis­ta ja help­poa si­säl­lön­tuo­tan­toa siel­tä mis­sä ta­pah­tuu.”

Mo­bie Re­por­ter mah­dol­lis­taa myös si­säl­lön­tuo­tan­non eri­lai­sil­la mo­bii­li­lait­teil­la.

Mo­bie Zine -jul­ka­si­sun muok­kaa­mi­nen WordP­ress-käyt­tö­liit­ty­mäs­sä.

Mo­bie Zine -jul­kai­sun ar­tik­ke­lin muok­kaa­mi­nen No­kia Lu­mia 920 -pu­he­li­mes­sa.

Teks­tin li­sää­mi­nen Mo­bie Zi­neen säh­kö­pos­ti­vies­ti­nä. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012