Täydennä sisältöäsi upotuksilla

Voit tuoda julkaisusi sivuille sisältöä ulkopuolisista palveluista

Voit li­sä­tä hel­pos­ti jul­kai­su­si si­vuil­le si­säl­töä ulko­puo­li­sis­ta pal­ve­luis­ta. Tu­et­tu­ja pal­ve­lu­ja ovat esi­mer­kik­si You­Tu­be- ja Vi­meo -vi­de­ot, Sli­deS­ha­re- ja Pre­zi -esi­tys­gra­fii­kat, Goog­le Maps -kar­tat, Goog­le ka­len­te­ri sekä Goog­len do­ku­men­tit, Mic­ro­soft Of­fi­ce -do­ku­men­tit (Word, Ex­cel, Po­wer­Point ja One­No­te), sekä so­si­aa­li­nen me­dia (Face­book, Twit­ter ja Goog­le+). Tu­los­sa iC­lass-tun­ti­tal­len­teet. Tu­et­tu­ja pal­ve­lu­ja on jo lä­hes viis­kym­men­tä.

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012