Järjestelmään kirjautuminen

Aloitustoimenpiteet ja salasanan vaihto

Kir­jau­du jär­jes­tel­mään or­ga­ni­saa­ti­o­si pää­käyt­tä­jäl­tä tai Mo­bie Oy:ltä saa­mil­la­si käyt­tä­jä­tun­nuk­sil­la. Jär­jes­tel­män osoi­te on yleen­sä muo­toa,

http://or­ga­ni­saa­tio.mo­bie.fi/wp-lo­gin.php,

jos­sa or­ga­ni­saa­ti­o­si sa­nan ti­lal­le tu­lee omaa jul­kai­su­a­si tai or­ga­ni­saa­ti­o­ta­si ku­vaa­va sana. Älä kos­kaan tal­len­na käyt­tä­jä­tun­nuk­si­a­si se­lai­men muis­tiin vaik­ka se sitä eh­dot­taa­kin!

Aloitusnäkymän siivoaminen ensimmäisellä käyttökerralla

Kun avaat jär­jes­tel­män en­sim­mäis­tä ker­taa, on syy­tä pois­taa aloi­tus­nä­ky­mäs­tä kaik­ki yli­mää­räi­nen ja tur­ha. Tämä ta­pah­tuu klik­kaa­mal­la näy­tön oi­ke­as­sa reu­nas­sa kel­tai­ses­sa pal­kis­sa ole­vaa har­maa­ta  ”Näyt­tö­a­se­tuk­set” -pai­ni­ket­ta. Pois­ta klik­kauk­sen jäl­keen avau­tu­vas­ta va­li­kos­ta tä­män jäl­keen kaik­ki muut ruk­sit ruu­duis­ta luk­ku­not­ta­mat­ta seu­raa­via kol­mea,

Klik­kaa tä­män jäl­keen uu­del­leen ”Näyt­tö­a­se­tuk­set” -pai­ni­ket­ta sul­ke­ak­se­si va­li­kon.

Salasanan vaihtaminen

Kun avaat jär­jes­tel­män en­sim­mäis­tä ker­taa, on erit­täin tär­ke­ää että vaih­dat saa­ma­si sala­sa­nan uu­teen. Sala­sana on hyvä vaih­taa myös aika ajoin. Muis­ta että huo­no sala­sana ja sen heik­ko yllä­pito on tie­to­tur­van kan­nal­ta ris­ki­alt­tein asia.  Sala­sa­nan vaih­to ta­pah­tuu seu­raa­vas­ti:

  1. Mene va­sem­mas­ta va­li­kos­ta koh­taan ”Pro­fii­li
  2. Vie­ri­tä si­vua alas­päin niin, että näy­vil­lä on koh­ta ”Uusi sala­sana
  3. Kir­joi­ta ylim­pään kent­tään uusi sala­sana ja huo­mi­oi että se on riit­tä­vän pit­kä ja si­säl­tää eri­kois­merk­ke­jä
  4. Kir­joi­ta uusi sala­sana uu­del­leen alem­paan kent­tään
  5. Pai­na lo­puk­si ”Päi­vi­tä käyt­tä­jä­tie­dot

Olet nyt vaih­ta­nut sala­sa­na­si ja suo­rit­ta­nut tar­vit­ta­vat alku­toi­men­pi­teet. Voit jat­kaa työs­ken­te­ly­ä­si lu­ke­mal­la seu­raa­vat kap­pa­leet tai pois­tua jär­jes­tel­mäs­tä vie­mäl­lä hii­ren si­vun oi­ke­as­sa ylä­nur­kas­sa nä­ky­vän käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si tai ni­me­si pääl­le ja va­lit­se­mal­la avau­tu­vas­ta va­li­kos­ta ”Kir­jau­du ulos”. Muis­ta että kun pois­tut jär­jes­tel­mäs­tä, si­nun tu­lee aina kir­jau­tua sii­tä en­sik­si em. ta­val­la ulos.

http://you­tu.be/B_KPCdDCt1I

Jär­jes­tel­mäs­tä on pois­tut­ta­va kir­jau­tu­mal­la sii­tä en­sin ulos! Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si sen!

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012