Uuden julkaisun luominen

Luo uusi julkaisu Mobie Zine-järjestelmään

Uusi Mo­bie Zine -jul­kai­su luo­daan klik­kaa­mal­la en­sin va­sem­mas­ta va­li­kos­ta ”Zine” -ha­ke­mis­toa ja va­lit­se­mal­la tä­män jäl­keen avau­tu­vas­ta va­li­kos­ta ”Jul­kai­sut”. Näet nyt lu­et­te­lon kai­kis­ta jär­jes­tel­mään luo­duis­ta jul­kai­suis­ta. Luo uusi jul­kai­su seu­raa­vas­ti:

 1. Klik­kaa si­vun va­sem­mas­sa ylä­o­sas­sa ole­vaa Jul­kai­sut ”Luo uusi” -link­kiä
 2. Jul­kai­sun mää­rit­te­ly­lo­ma­ke avau­tuu
 3. Kir­joi­ta en­sim­mäi­seen lo­ma­ke­koh­taan ”Jul­kai­sun nimi” jul­kai­su­si nimi
  (esim. Mo­bie Oy:n asi­a­kas­jul­kai­su)
 4. Kir­joi­ta toi­seen lo­ma­ke­koh­taan ”Pai­nok­sen nimi” jul­kai­su­si ala­ot­sik­ko (esim. 1-2013)
 5. Mo­lem­mat em. koh­dat tu­lee aina täyt­tää. Huo­mi­oi että teks­tit ei­vät saa olla lii­an pit­kiä jot­ta ne nä­ky­vät hy­vin myös pie­nil­lä näy­töil­lä!
 6. Anna jul­kai­sun pe­rus­ta­mis­ajan ”Päi­väys” olla en­nal­laan
 7. Mää­ri­tä ainaJul­kai­su­aika” muo­dos­sa 31.12.2013 12:00. Jos et tie­dä mil­loin jul­kai­su ta­pah­tuu, niin lai­ta jul­kai­su­aika riit­tä­vän kau­as tu­le­vai­suu­teen jot­ta en­nä­tät luo­da jul­kai­sun. Voit muut­taa ajan myö­hem­min.
 8. Ohi­ta seu­raa­vat kak­si kent­tää ”Pol­ku­tun­nus” ja ”Pai­nok­sen nu­me­ro”. Ne ovat tu­le­via tar­pei­ta var­ten.
 9. Va­lit­se jul­kai­sun ”Tee­ma” pu­do­tus­va­li­kos­ta. Kysy oh­jei­ta pää­käyt­tä­jäl­tä.
 10. Va­lit­se jul­kai­sul­le­si ”Kan­si­kuva”, jon­ka koon tu­lee olla 1062 x 1495 px
 11. Pai­na lo­puk­si ala­lai­dan si­nis­tä ”Tal­len­na” -pai­ni­ket­ta

Huo­mi­oi­ta­vaa jul­kai­sun luo­mi­ses­sa!

3.-4. Julkaisun ja painoksen nimi

Kir­joi­ta teks­tit riit­tä­vän ly­hyi­nä jot­ta ne nä­ky­vät hy­vin myös pie­nil­lä näy­töil­lä. Tar­kis­ta mat­ka­pu­he­li­mel­la tai muut­ta­mal­la esi­kat­se­lus­sa se­lain­ik­ku­nan ko­koa. Älä kay­tä kos­kaan ver­saa­li­teks­tiä (=iso­ja kir­jai­mia)!

7. Julkaisuaika

Jul­kai­su­ajan mää­rit­tä­mi­nen on teh­tä­vä aina, vaik­ka et tie­täi­si­kään lo­pul­lis­ta jul­kai­su­ai­kaa. Jos jul­kai­su­ai­kaa ei ole mää­ri­tet­ty, niin lu­ki­jat voi­vat jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa näh­dä kes­ken­e­räi­sen jul­kai­su­si tai har­joi­tus­työ­si. Jos et tie­dä jul­kai­su­ai­kaa, niin lai­ta se riit­tä­vän pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen, vaik­ka­pa 20-vuo­den pää­hän. Voit muut­taa jul­kai­su­ai­kaa mil­loin ta­han­sa me­ne­mäl­lä koh­taan ”Zine” > ”Jul­kai­sut” ja vie­mäl­lä hii­ren kur­so­rin jul­kai­sun ni­men pääl­le, jol­loin sen ala­puo­lel­le avau­tuu uusi va­lik­ko. Va­lit­se ”Muok­kaa” jol­loin pää­set muut­ta­maan kaik­kia jul­kai­su­si ase­tus­koh­tia.

9. Teema

Jul­kai­sun tee­ma mää­rit­te­lee koko jul­kai­sun ulko­asun font­tei­neen, ot­sik­ko­vä­rei­neen ja kan­si­ku­van pääl­le tu­le­vi­ne graa­fi­si­ne ele­ment­tei­neen. Mo­bie Zine -pe­rus­toi­mi­tus si­säl­tää yh­den or­ga­ni­saa­ti­on tai jul­kai­sun mu­kaan ni­me­tyn pe­rus­tee­man. Älä käy­tä mui­ta va­li­kos­sa nä­ky­viä tee­mo­ja! Voit ti­la­ta lisä­hin­taan eri­lai­sia tee­mo­ja esi­mer­kik­si eri jul­kai­su­sar­jo­ja var­ten. Ota yh­teyt­tä Mo­bie Oy:n tu­keen.

10. Kansikuva

Jul­kai­sun kan­si­ku­van koko tu­lee aina olla 1062 x 1495 px ja ku­van re­so­luu­tio joko 72 tai 96 dpi. Ku­van oi­kea koko on erit­täin tär­keä sen vuok­si että val­mis kan­si nä­kyy par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la eri ko­koi­sil­la näy­töil­lä. Jos käy­tös­sän­ne on Mo­bie Oy:n tuot­ta­ma si­vus­to (esim. OnE­du), jo­hon jul­kai­sut lis­tau­tu­vat au­to­maat­ti­ses­ti, on kan­si­ku­van oi­kea koko myös erit­täin tär­ke­ää. Jul­kai­su­jen ku­vat ei­vät lis­tau­du jos alku­pe­räi­nen kuva­koko on vää­rä! Älä siis kos­kaan käy­tä eri ko­ko­sia tai mal­li­sia kan­si­ku­via vaik­ka jär­jes­tel­mä sen sal­lii­kin.

Huo­mi­oi myös seu­raa­vat asi­at,

Ku­vas­sa jul­kai­sun kan­si. Ylä­lai­dan kaa­re­va osa on va­ki­o­gra­fiik­kaa joka aset­tuu kan­si­ku­van pääl­le. Ala­lai­das­sa Jul­kai­sun nimi ja Pai­nok­sen nimi.

Uu­den jul­kai­sun mää­rit­tä­mi­nen Mo­bie Zi­neen. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012