Tekstin lisääminen artikkeliin

Tekstin kirjoittaminen tai kopioiminen Mobie Zine-artikkeliin

Voit li­sä­tä teks­tin Mo­bie Zine -ar­tik­ke­liin joko kir­joit­ta­mal­la sen suo­raan jul­kai­su­jär­jes­tel­män edi­to­ri­kent­tään tai ko­pi­oi­mal­la muis­ta jär­jes­tel­mis­tä.

Huo­mi­oi teks­tiä ko­pi­oi­des­sa­si se että var­sin­kin van­hem­mat Word-ver­si­ot tuot­ta­vat huo­mat­ta­van mää­rän yli­mää­räis­tä nä­ky­mä­tön­tä muo­toi­lu­koo­dia, joka voi se­koit­taa teks­tin muo­toi­lun www-si­säl­tö­e­di­to­reis­sa ja si­ten myös WordP­ress-jär­jes­tel­mäs­sä.

Mo­bie Zine -jul­kai­sus­sa käy­te­tään aina sen omia tyy­li­mää­rit­te­ly­jä, vain ot­sik­ko­tyy­lit (vä­li­ot­sok­ko=Ot­sik­ko 6), li­ha­voin­nit ja lin­ki­tyk­set siir­ty­vät jul­kai­suun alku­pe­räi­ses­tä teks­tis­tä.

Tekstin muotoilun korjaaminen

Mi­kä­li lo­pul­li­nen teks­ti ei muo­tou­du oi­kein, ko­kei­le en­sin maa­la­ta koko teks­ti­alue WordP­res­sin-edi­to­ri­ken­täs­sä ja klik­kaa edi­to­rin toi­sel­la ri­vil­lä ole­vaa ”Pois­ta muo­toi­lut”-pai­ni­ket­ta ja tal­len­na tä­män jäl­keen ar­tik­ke­li­si.

Mi­kä­li teks­ti ei tä­män­kään jäl­keen näy kun­nol­la, voit kor­ja­ta si­säl­lön läh­de­koo­dia klik­kaa­mal­la edi­to­rin oi­ke­as­ta ylä­lai­das­ta ”Koo­di”-pai­ni­ket­ta ja pois­ta­mal­la tä­män jäl­keen koo­dis­ta yli­mää­räi­set muo­toi­lu­koo­dit. Tämä vaa­tii hie­man HTML-kie­len osaa­mis­ta, jo­ten hel­pom­pi kei­no on pois­taa koko teks­ti ja tuo­da se uu­del­leen alku­pe­räi­ses­tä Word-do­ku­men­tis­ta No­te­pa­din tai muun teks­ti­e­di­to­rin kaut­ta WordP­res­siin.

Huomioitavaa

Seu­raa­vas­sa ar­tik­ke­lis­sa (Lite bätt­re) hie­man lisä­tie­toa si­säl­lön muo­toi­lus­ta.

http://www.you­tu­be.com/watch?v=GWQSE1R8TKU&fe­a­tu­re=you­tu­be_gda­ta

http://www.you­tu­be.com/watch?v=U2S4ivk­mI5A&fe­a­tu­re=you­tu­be_gda­ta

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012