Lite bättre!

Yleisiä huomioita verkkokirjoittamisesta

Ot­si­kon ”Lite bätt­re” (Hie­man pa­rem­min)-sa­non­ta oli yksi Suo­men jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­een ruot­sa­lai­sen pää­val­men­ta­jan, Curt Lindst­röm­min mie­li­lau­seis­ta hä­nen joh­dat­ta­es­saan Lei­jo­nat en­sim­mäi­seen maa­il­man­mes­ta­ruu­teen vuon­na 1995. Lau­sees­sa pii­lee suu­ri vii­saus myös verk­ko­jul­kai­sun si­säl­lön­kir­joi­tus­ta ja muo­toi­lua aja­el­len. Kat­so­taan­pa asi­aa lä­hem­min.

Verkkojulkaisua ei koskaan lueta vaan ainoastaan silmäillään

Tut­ki­mus­ten mu­kaan verk­ko­jul­kai­sua ei kos­kaan lu­e­ta, vaan ai­no­as­taan sil­mäil­lään. Ava­tes­saan verk­ko­jul­kai­sun si­vun ih­mi­nen skan­naa si­säl­lön no­pe­as­ti läpi ja pa­laa sit­ten nii­hin koh­tiin jot­ka hän­tä kiin­nos­ta­vat. Ta­val­li­sen verk­ko­si­vun nä­ky­vil­lä ole­vaan si­säl­töön käy­te­tään ai­kaa 80% koko ao. si­vul­la olo­a­jas­ta ja vie­ri­tet­tä­vään osaan vain 20%. Si­vu­jen si­säl­lös­tä ”lu­e­taan” vain nel­jän­nes. Tä­män li­säk­si ar­tik­ke­lin lei­pä­teks­tin ly­hyis­tä sa­nois­ta ohi­te­taan 85% ja avain­sa­nois­ta­kin 35%.

On sa­no­mat­ta­kin sel­vää että si­säl­lön tu­lee olla tä­män vuok­si sil­mail­tä­vää ja miel­lyt­tä­vää lu­kea! Mo­bii­li­lait­teis­sa tämä ko­ros­tuu en­ti­ses­tään. Mo­bii­li­si­säl­tö­jä on ylei­ses­ti ot­ta­en 108% vai­ke­am­pi ym­mär­tää kuin ta­val­li­sia verk­ko­si­vu­ja. Krii­ti­nen aika ta­val­li­sil­la verk­ko­si­vuil­la on 10 se­kun­tia kun se on mo­bii­li­si­vuil­la vain 3-5 se­kun­tia. Tuos­sa ajas­sa ih­mi­nen te­kee pää­tök­sen sii­tä kan­nat­taa­ko lu­ke­mis­ta jat­kaa. Kuin­ka sit­ten voim­me vai­kut­taa sil­mäil­tä­vy­teen?

Käytännön ohjeita

Nou­dat­ta­mal­la pel­käs­tään näi­tä yksi­ker­tai­sia oh­jei­ta ja muis­ta­mal­la ot­si­kon ”Lite bätt­re” -aja­tuk­sen, saat jul­kai­su­si näyt­tä­mään huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­mil­ta. Luo lo­puk­si itse pi­kai­nen kat­se val­mii­seen ar­tik­ke­liin/jul­kai­suun ja mie­ti mitä voi­sit teh­dä vie­lä pa­rem­min. Se kan­nat­taa.

Ver­kos­sa teks­tiä vain sil­mäil­lään, ei lu­e­ta. Ih­mis­sil­mä ja -mie­li pys­tyy ha­lu­tes­saan ih­meel­li­siin suo­ri­tuk­siin lu­kies­saan si­säl­töä. Tes­taa itse lu­ke­mal­la ohei­nen teks­ti. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si sen!

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012