Kuvien lisääminen artikkeliin

Kunka lisäät valokuvia Mobie Zine-artikkeliin

Ku­vat li­sä­tään Mo­bie Zine-jär­jes­tel­mäs­sä ar­tik­ke­liin si­ten, että ne tuo­daan en­sin jär­jes­tel­män Me­dia-kir­jas­toon joko yk­sit­täi­sen ku­van li­säys­vai­hees­sa tai erik­seen isom­pa­na ku­vien ryh­mä­tuon­ti­na. Jär­jes­tel­mä te­kee ku­vis­ta au­to­maat­ti­ses­ti 18 eri kuva­ko­koa. Ori­gi­naa­li­ku­vien tu­li­si olla aina niin suu­ria, että ne nä­ky­vät auki kli­kat­ta­es­sa ruu­dun ko­koi­si­na myös isom­mil­la näy­töil­lä.

Kuvakokosuositukset

Huo­maa että sekä vaa­ka- että pys­ty­ku­vien koko­suo­si­tuk­set ovat vain suun­taa an­ta­via ja voit käyt­tää myös mui­ta kuva­ko­ko­ja. Edel­lä mai­ni­tut kuva­koot ovat op­ti­mi­kuva­ko­ko­ja eri ko­ko­sil­le näy­töil­le. Pys­ty- ja ar­tik­ke­li­ku­vien koon tu­li­si kui­ten­kin olla aina esi­te­tyn mu­kai­nen!

Kuvien lisääminen artikkeliin
(kuvien vapaa asettelu)
  1. vie kur­so­ri teks­tin lop­puun
  2. klik­kaa edi­to­rin va­sem­mas­ta ylä­o­sas­ta ”Li­sää/siir­rä me­dia” -pai­ni­ket­ta
  3. jos la­taat ku­van omal­ta ko­neel­ta­si, klik­kaa en­sin ”Va­lit­se tie­dos­tot”-pai­ni­ket­ta ja va­lit­se ha­lu­a­ma­si kuva (jpg- tai png)
  4. Kir­joi­ta avau­tu­vaan lo­mak­kee­seen aina kuva­teks­ti sil­le va­rat­tuun koh­taan
  5. Klik­kaa lo­puk­si ”Li­sää teks­tiin”-pai­ni­ket­ta, jol­loin kuva nä­kyy edi­to­ri­ken­täs­sä
  6. Ak­ti­voi tä­män jäl­keen kuva klik­kaa­mal­la sitä ja va­lit­se edi­to­rin ala­ri­vil­tä pai­ni­ke ”Pa­kol­li­nen kuva”
  7. Tal­len­na jul­kai­su­si klik­ka­mal­la si­vun oi­ke­an ylä­lai­dan ”Päi­vi­tä”-pai­ni­ket­ta

Voit li­sä­tä ku­van myös va­lit­se­mal­la sen koh­das­sa 3 lo­mak­keen ylä­lai­dan Me­di­a­kir­jas­tos­ta, jo­hon olet tuo­nut ku­van ai­kai­sem­min. Va­lit­se kuva kir­jas­tos­ta  kli­kaa­mal­la ku­van ”Avaa” -pai­ni­ket­ta.  Toi­mi tä­män jäl­keen koh­tien 4-6 mu­kai­ses­ti.

Jos ha­lu­at li­sä­tä ar­tik­ke­lii­si usei­ta ku­via, niin klik­kaa ar­tik­ke­liin jo li­sää­mää­si ku­vaa, nä­päy­tä näp­päi­mis­tön ”Oi­ke­al­le”-pai­ni­ket­ta ker­ran ja pai­na ”En­ter”. Li­sää tä­män jäl­keen uusi kuva nor­maa­liin ta­paan ja muis­ta aset­taa kaik­ki ku­vat pa­kol­li­sik­si. Tois­ta me­net­te­ly kaik­kien ku­vien osal­la.

Jos et ase­ta ku­via pa­kol­li­sik­si, niin jär­jes­tel­mä mää­rit­tää itse mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä se esit­tää ku­vat eri ko­koi­sil­la näy­töil­lä ja saat­taa jät­tää myös osan ku­vis­ta näyt­tä­mät­tä pie­nem­mil­lä näy­töil­lä.

Kuvien lisääminen tekstiin

Voit li­sä­tä ku­vat myös ha­lu­a­maa­si koh­taan teks­tis­sä (uusi omi­nai­suus 1/2013). Ku­vat nä­ky­vät val­miis­sa jul­kai­sus­sa pals­tan le­vyi­se­nä ha­lu­tus­sa koh­das­sa teks­tiä ja avau­tu­vat nor­maa­lis­ti ruu­dun ko­koi­sik­si kli­kat­ta­es­sa. Kat­so kuva alla.

Li­sää ku­vat nor­maa­lis­ti, mut­ta nyt teks­tiin omal­le ri­vil­leen. Tee ku­van ylä- ja ala­puo­lel­le tyh­jä rivi ”Väli kap­pa­leen jäl­keen”-pai­nik­keel­la ja klik­kaa ku­vaa sekä tä­män jäl­keen ”Ei en­sim­mäi­sen ri­vin si­sän­nys­tä”-pai­ni­ket­ta. Ak­ti­voi lo­puk­si kuva ja klik­kaa ala­ri­vin ”Pals­tan­si­säi­nen kuva”-pai­ni­ket­ta. Tal­len­na ar­tik­ke­li nor­maa­lis­ti.

1-2. Siir­rä kur­so­ri teks­tin lop­puun ja klik­kaa Li­sää/siir­rä me­dia. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

3. Va­lit­se kuva joko omal­ta ko­neel­ta­si tai Me­di­a­kir­jas­tos­ta. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

4-5. Li­sää ku­vaan aina kuva­teks­ti ja klik­kaa lo­puk­si Li­sää teks­tiin. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

6-7. Ak­ti­voi kuva klik­kaa­mal­la ja va­lit­se Pa­kol­li­nen kuva. Päi­vi­tä ar­tik­ke­li.Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012