Videoiden, karttojen ja esitysgrafiikan lisääminen

YouTube, Vimeo, iClass, Google-kartat ja SlideShare

Voit li­sä­tä joi­ta­kin ulko­puo­li­sia si­säl­tö­jä Mo­bie Zi­nen si­vuil­le yk­sin­ker­tai­ses­ti vain ko­pi­oi­mal­la ky­sei­sen pal­ve­lun tuot­ta­man upo­tus- tai jako­koo­din ar­tik­ke­liin teks­tin jäl­keen. Nämä si­säl­löt käyt­täy­ty­vät ku­ten li­sää­mä­si ku­vat, ts. ne skaa­lau­tu­vat au­to­maat­ti­ses­ti näyt­tö­koon mu­kaan eri­ko­koi­siin pals­toi­hin. Si­säl­löt li­sä­tään ha­lu­tus­sa jär­jes­tyk­ses­sä ku­vien jouk­koon.

Täl­lai­sia si­säl­tö­jä ovat täl­lä het­kel­lä (1.1.2013) You­Tu­be- (Kuva1)  ja Vi­meo-vi­de­ot, Goog­len-kar­tat (Kuva2) ja Sli­deS­ha­re-esi­tys­gra­fii­kat (Kuva3). Myös Pre­zi-esi­tys­gra­fii­kat ovat tu­et­tu­ja, mut­ta huo­mi­oi­ta­han että ne ei­vät toi­mi mo­bii­li­lait­teis­sa jot­ka ei­vät tue Flas­hia (iPad, iP­ho­ne ja Win­dows 8 -pu­he­li­met).

Voit ko­keil­la myös mui­den­kin pal­ve­lu­jen li­sää­mis­tä mi­kä­li ao. pal­ve­lu tuot­taa upo­tus-/jako­lin­kin. Olet­han ys­tä­väl­li­nen ja jaat ko­ke­muk­se­si myös mui­den kans­sa  jos löy­dät mui­ta täl­lä ta­val­la upo­tet­ta­via hyö­dyl­li­siä pal­ve­lu­ja.

Kuva1. You­Tu­be -vi­de­on lin­kin li­sää­mi­nen ar­tik­ke­lin lop­puun. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Kuva2. Goog­len-kart­ta­lin­kin li­sää­mi­nen ar­tik­ke­liin. Voit käyt­tää myös ly­hyt­tä link­ki­o­soi­tet­ta. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Kuva3. Sli­deS­ha­re-esi­tys­lin­kin li­sää­mi­nen ar­tik­ke­liin. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012