Microsoft Office-dokumenttien lisääminen

Word, Excel, PowerPoint ja OneNote

Voit li­sä­tä Mo­bie Zine -jul­kai­su­si si­vuil­le Mic­ro­sof­tin Of­fi­ce -do­ku­ment­te­ja (Word, Ex­cel, Po­wer­Point ja One­No­te) upo­tet­tui­na si­säl­töön. Vaih­to­eh­toi­sia ta­po­ja on kak­si:

Upot­taak­se­si Of­fi­ce-do­ku­men­tin se täy­tyy en­sik­si tal­len­taa Mic­ro­sof­tin SkyD­ri­ve -pal­ve­luun ja mää­rit­tää se siel­lä jul­ki­sek­si. Tal­len­taak­se­si do­ku­men­tin si­nul­la täy­tyy olla Mic­ro­sof­tin Live ID -käyt­tä­jä­tun­nuk­set. Jos si­nul­la on ole­mas­sa ole­va Hot­mail-säh­kö­pos­ti­tili, niin voit kir­jau­tua sen tun­nuk­sil­la, muus­sa ta­pauk­ses­sa luo it­sel­le­si tai or­ga­ni­saa­ti­ol­le­si uusi tili Mic­ro­sof­tin si­vuil­la.

Do­ku­men­til­le voi­daan an­taa eri­lai­sia käyt­tö­oi­keuk­sia (luku­oi­keu­det tai muok­kaus­oi­keus). Jos olet an­ta­nut do­ku­men­til­le luku­oi­keu­den, niin kaik­ki Mo­bie Zi­nen lu­ki­jat voi­vat lu­kea sitä va­paas­ti sekä la­da­ta sen omal­le ko­neel­leen. Jos taas olet an­ta­nut ha­lu­a­mil­le­si hen­ki­löil­le muok­kaus­oi­keu­det do­ku­ment­tiin, niin he voi­vat myös ava­ta sen Mo­bie Zi­nen si­vuil­ta muo­kaus­ti­laan omil­la SkyD­ri­ve-tun­nuk­sil­laan ja teh­dä do­ku­ment­tiin va­paas­ti muu­tok­sia ja kom­ment­te­ja.

Muok­kaus on­nis­tuu ver­kos­sa ole­val­la edi­to­ril­la vaik­ka käyt­tä­jäl­lä ei oli­si­kaan Of­fi­ce-oh­jel­mis­to­ja asen­net­tu­na omal­le ko­neel­leen ja voit käyt­tää muok­kauk­seen myös eri­lai­sia mo­bii­li­lait­tei­ta.

Dokumentin käyttöoikeuksien määrittely SkyDrivessa

Avaa do­ku­ment­ti SkyD­ri­ves­sa ja klik­kaa va­sem­mas­sa ylä­kul­mas­sa ole­vaa ”Tie­dos­to”-link­kiä. Va­lit­se tä­män jäl­keen ”Jaa >  Jaa mui­den kans­sa”  ja tee ha­lu­a­ma­si mää­rit­te­lyt. Voit lä­het­tää jär­jes­tel­mäs­tä säh­kö­pos­tit­se il­moi­tuk­sen kai­kil­le joil­le an­nat do­ku­men­tin muok­kaus­oi­keu­det.

Dokumentin upotuskoodin kopiointi SkyDrivesta (Kuvat 1-3)

Jot­ta voit upot­taa do­ku­men­tin Mo­bie Zine -jul­kai­suu­si, si­nun tu­lee ko­pi­oi­da sen upo­tus­koo­di SkyD­ri­ves­ta. Tämä ta­pah­tuu ak­ti­voi­mal­la SkyD­ri­ves­sa ha­lut­tu do­ku­ment­ti ja klik­kaa­mal­la tä­män jäl­keen ylä­pal­kin ”Upo­ta”-pai­ni­ket­ta (Kuva1). Luo avau­tu­vas­sa ik­ku­nas­sa HTML-upo­tus­koo­di klik­kaa­mal­la ”Luo”-pai­ni­ket­ta (Kuva2). Ko­pi­oi tämä koo­di (Kuva3), sil­lä tar­vit­set sitä liit­tääk­se­si do­ku­men­tin omaan Mo­bie Zine-jul­kai­suu­si. Pai­na tä­män jäl­keen ”Val­mis”-pai­ni­ket­ta ja sul­je SkyD­ri­ve. Voit nyt liit­tää ko­pi­oi­ma­si upo­tus­koo­din ar­tik­ke­liin.

Office-dokumentin upottaminen tekstiin (Kuva4)

Upo­ta Of­fi­ce-do­ku­ment­ti ha­lu­a­maa­si koh­taan teks­tis­sä liit­tä­mäl­lä edel­lä mai­nit­tu koo­di WordP­ress-jär­jes­tel­män si­säl­tö­e­di­to­rin koo­di-ti­las­sa (edi­to­rin oi­kea ylä­lai­ta) si­vul­le. Kun upo­tat si­säl­tö­jä teks­tin jouk­koon, tu­lee em. koo­dis­sa ole­vat le­veys- (Width) ja kor­keus­mi­tat (Height) muut­taa so­pi­vik­si. Le­vey­den tu­lee olla 250 px (Mo­bie Zi­nen pals­tan le­veys on aina 252 px) ja kor­keus ei saa olla tätä suu­rem­pi. Op­ti­mi­koko on siis 250 x 250 px. Siir­ry tä­män jäl­keen ta­kai­sin edi­to­rin Graa­fi­sen ti­laan ja päi­vi­tä ar­tik­ke­li.

Tar­kis­ta lop­pu­tu­los esi­kat­se­lu­nä­ky­mäs­sä ja sää­dä tar­vit­ta­es­sa upo­tus­koo­din kor­keus- ja le­veys­mit­to­ja.

Office-dokumentin upottaminen sivun kokoisena (Kuva5)

Of­fi­ce-do­ku­ment­ti voi­daan upot­taa jul­kai­suun myös koko si­vun ko­koi­se­na. Luo täl­löin uusi kuva-ar­tik­ke­li ja lii­tä SkyD­ri­ves­ta ko­pi­oi­tu koo­di tä­män edi­to­ri­kent­tään koo­di-ti­las­sa. Mää­ri­tä koo­dis­sa ole­vik­si mi­toik­si 1062 px (le­veys) x 1495 px (kor­keus), mikä on sama kuin kan­si­ku­vas­sa ja ko­kos­vun ku­vis­sa. Edel­lä mai­nit­tu koko so­vel­tuu par­hai­ten Word-, Ex­cel- ja One­No­te -do­ku­ment­tei­hin. Po­wer­Point -esi­tyk­ses­sä voit käyt­tää ko­ko­na SkyD­ri­ven ole­tus­mit­to­ja (esim. toi­sek­si suu­rin tar­jol­la ole­vis­ta ole­tus­ar­vois­ta).

Kuva4. Of­fi­ce-do­ku­men­tin upot­ta­mi­nen tek­tiin edi­to­rin koo­di-ti­las­sa. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Kuva5. Po­wer­Point -do­ku­men­tin li­sää­mi­nen kuva-ar­tik­ke­liin. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Kuva 1. Va­lit­se ha­lu­a­ma­si do­ku­ment­ti SkyD­ri­ves­sa ja klik­kaa ylä­pal­kis­ta Upo­ta-pai­ni­ket­ta. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si sen!

Kuva 2. Luo tie­dos­toon lii­tet­tä­vä HTML-koo­di klik­kaa­mal­la Luo-pai­ni­ket­ta. Suu­ren­na klik­kaa­mal­la ku­vaa!

Kuva 3. Ko­pi­oi si­ni­sel­lä mer­kit­ty koo­di ja klik­kaa Val­mis. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012