Artikkelien järjestyksen vaihtaminen Mobie Zine-julkaisussa

Voit vaih­taa ar­tik­ke­lien jär­jes­tys­tä jul­kai­suis­sa me­ne­mäl­lä Zine-ha­ke­mis­toon, va­lit­se­mal­la tä­män jäl­keen ”Jul­kai­sut”, vie­mäl­lä hii­ri ha­lu­tun jul­kai­sun pääl­le ja va­lit­se­mal­la avau­tu­vas­ta va­li­kos­ta ”Hal­lit­se”. Voit raa­ha­ta ar­tik­ke­lin toi­seen koh­taan si­säl­lys­lu­et­te­los­sa  pai­na­mal­la sa­mal­la hii­ren va­sen­ta pai­ni­ket­ta. Tal­len­na lo­puk­si muu­tok­set ja pai­na ”Tyh­jen­nä väli­muis­ti”.

Raa­haa ar­tik­ke­lit ha­lut­tuun jär­jes­tyk­seen jul­kai­su­jen hal­lin­ta­nä­ky­mäs­sä. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012