Sisällön lisääminen Mobie Zine-järjestelmään sähköpostitse

Yksi Mo­bie Zine-jär­jes­tel­män ai­nut­laa­tui­sis­ta ja ai­kaa sääs­tä­vis­tä omi­nai­suuk­sis­ta on mah­dol­li­suus lä­het­tää ar­tik­ke­lit jär­jes­tel­mään säh­kö­pos­tit­se mis­tä ta­han­sa säh­kö­pos­ti­oh­jelms­ta. Tämä jos mikä sääs­tää huo­mat­ta­vas­ti ai­kaa.

Kai­kil­le säh­kö­pos­tit­se jul­kai­sui­hin si­säl­tö­jä lä­het­tä­vil­le tu­kee mää­rit­tää käyt­tö­oi­keu­det jär­jes­tel­män ”Käyt­tä­jät”-osi­os­sa. Jos kir­joit­ta­ja tar­vit­see vain säh­kö­pos­ti­oi­keu­det, niin mää­ri­tä hä­nen käyt­tö­oi­keuk­sik­seen ”Kir­joit­ta­ja”. Jär­jes­tel­mään voi lä­het­tää si­säl­tö­jä vain mää­ri­tel­lyis­tä säh­kö­pos­ti­o­soit­teis­ta.

Viestien lähettäminen

Kir­joi­ta ar­tik­ke­li nor­maa­lis­ti teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­mal­la ja ko­pi­oi sen si­säl­tö­teks­ti säh­kö­pos­ti­vies­tin si­säl­lök­si. Mää­ri­tä säh­kö­pos­ti­vies­tin ot­si­kok­si ar­tik­ke­lin ot­sik­ko ja li­sää ar­tik­ke­liin ha­lu­a­ma­si ku­vat lii­te­tie­dos­toik­si ha­lu­tus­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Ku­vien tu­lee olla jpg tai png-muo­dos­sa ja kuva­ko­ko­jen tu­lee nou­dat­taa ylei­siä Mo­bie Zine-oh­jei­ta. Lä­he­tä lo­puk­si vies­ti­si or­ga­ni­saa­ti­o­si tätä tar­koi­tus­ta var­ten mää­ri­tel­tyyn säh­kö­pos­ti­laa­tik­koon. Tois­ta tämä jo­kai­sen kir­joit­ta­ma­si ar­tik­ke­lin osal­ta.

Viestien lataaminen järjestelmään

Tar­kis­ta en­sin or­ga­ni­saa­ti­o­si säh­kö­pos­ti­laa­tik­ko nor­maa­lis­ti säh­kö­pos­ti­oh­jel­mal­la­si ja pois­ta sie­lä mah­dol­li­ses­ti ole­vat yli­mää­räi­set vies­tit. Toi­mi tä­män jäl­keen seu­raa­vas­ti:

  1. Va­lit­se jär­jes­tel­män va­sem­man va­li­kon ylä­osan ”Oh­jaus­nä­ky­mä”-koh­das­ta ”Säh­kö­pos­ti”
  2. Klik­kaa ”La­taa säh­kö­pos­tit”
  3. Klik­kaa seu­raa­vas­ta nä­ky­mäs­tä uu­del­leen ”La­taa säh­kö­pos­tit”
  4. Säh­kö­pos­tit la­tau­tu­vat ar­tik­ke­li­tie­to­kan­taan luon­nok­si­na. Huo­mi­oi että tuo­dut ar­tik­ke­lit nä­ky­vät vain ”Ar­tik­ke­lit”-ha­ke­mis­tos­sa, ei­vät Zine-ha­ke­mis­ton ar­tik­ke­li­kan­si­os­sa.
  5. Oiko­lue ja tar­kis­ta ar­tik­ke­lit muo­toi­lun osal­ta ja lii­tä ne ha­lu­a­maa­si jul­kai­suun nor­maa­lis­ti.

Teks­tin li­sää­mi­nen Mo­bie Re­por­te­riin säh­kö­pos­ti­vies­ti­nä. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012