Artikkelin lisääminen julkaisuun iPadissa

WordPress-käyttöliittymä - iPad

Voit li­sä­tä ar­tik­ke­lei­ta ja muo­ka­ta nii­tä iPa­din WordP­ress-so­vel­luk­sel­la sii­hen lii­te­tyn Mo­bie Re­por­ter-pal­ve­lin­so­vel­luk­sen an­si­os­ta. Voit li­sä­tä ar­tik­ke­lei­hin valo­ku­via ja vi­de­oi­ta  joko ot­ta­mal­la lait­teen ka­me­ral­la uu­sia tai poi­mi­mal­la ai­kai­sem­min otet­tu­ja lait­teen gal­le­ri­as­ta.

Uuden artikkelin luominen iPadissa
 1. Avaa WordP­ress-so­vel­lus ja klik­kaa näy­tön ala­lai­dan +pai­ni­ket­ta jol­loin au­ke­aa ”New Post” -ik­ku­na
 2. Kir­joi­ta ar­tik­ke­lin ot­sik­ko (Tit­le)
 3. Aloi­ta si­säl­tö­teks­tin kir­joit­ta­mi­nen klik­kaa­mal­la ”Tap here to be­gin wri­ting”
 4. Voit li­ha­voi­da teks­tiä, mää­rit­tää teks­tiä kur­si­voi­duk­si tai teh­dä teks­tiin lin­kin, myös lis­tauk­sen te­ke­mi­nen on­nis­tuu.
 5. Li­sää teks­tiin kuva tai vi­deo klik­kaa­mal­la oi­ke­an ala­lai­dan iko­nei­ta
 6. Voit ot­taa ku­van tai vi­de­on lait­teen ka­me­ral­la tai poi­mia sen gal­le­ri­as­ta
 7. Jos poi­mit ku­van gal­le­ri­as­ta, lai­te pyy­tää si­nua mää­rit­te­le­mään kuva­koon. Va­lit­se ”Lar­ge” tai ”Ori­gi­nal”
 8. Jos otat uu­den ku­van, niin näet esi­kat­se­lu­ku­van ja voit joko hy­väk­syä sen (Use) tai ot­taa uu­den ku­van (Re­ta­ke). Mää­ri­tä tä­män jäl­keen kuva­koko ku­ten koh­das­sa 9.
 9. Jos otat lait­teel­la­si vi­de­on, niin huo­mi­oi että mo­bii­li­lait­teel­la vi­de­on siir­to pal­ve­li­mil­le saat­taa kes­tää to­del­la pit­kän ajan ja sen vuok­si suo­sit­te­lem­me vain max. 20 se­kun­nin mit­tai­sia vi­de­oi­ta. Voit esi­kat­sel­la vi­de­on en­nen sen la­taa­mis­ta pal­ve­li­mel­le.
 10. Jär­jes­tel­mä siir­tää ku­van tai vi­de­on pal­ve­li­mel­le, jon­ka jäl­keen voit jul­kais­ta ar­tik­ke­lin klik­kaa­mal­la ”Pub­lish”-pai­ni­ket­ta.
Olemassa olevan artikkelin muokkaaminen

Voit muo­ka­ta mitä ta­han­sa ai­kai­sem­min teh­tyä ar­tik­ke­lia jo­hon si­nul­la on käyt­tö­oi­keu­det seu­raa­vas­ti:

 1. Avaa WordP­ress-so­vel­lus
 2. Va­lit­se avau­tu­vas­ta lu­et­te­los­ta ar­tik­ke­li jota ha­lu­at muo­ka­ta
 3. Klik­kaa si­vun ala­lai­das­ta ”Edit”-pai­ni­ket­ta ava­tak­se­si muok­kaus­ti­lan
 4. Tee tar­vit­ta­vat muu­tok­set ar­tik­ke­liin ja klik­kaa lo­puk­si ”Up­da­te”-pai­ni­ket­ta päi­vit­tääk­se­si ar­tik­ke­lin pal­ve­li­mil­le

Voit li­sä­tä ja muo­ka­ta vas­taa­vas­ti si­säl­tö­jä And­roid-lait­teis­sa, jos­kin käyt­tö­liit­ty­mä on hie­man eri­lai­nen ja teks­tit suo­mek­si. Win­dows-tab­le­teis­sa voit käyt­tää suo­raan net­ti­se­lain­ta ja nor­maa­lia WordP­ress-käyt­tö­liit­ty­mää.

Ar­tik­ke­lin li­sää­mi­nen/muok­ka­mi­nen iPa­dis­sa. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si sen!

Oh­jeet si­säl­lön tuot­ta­mi­sek­si Sam­sung Ga­la­xy-pu­he­li­mil­la tu­los­sa lähi­ai­koi­na. Klik­kaa suu­ren­taak­se­si!

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012