Artikkelin lisääminen julkaisuun Nokian Lumiassa

WordPress-käyttöliittymä - Windows-puhelimet

Voit li­sä­tä Mo­bie Zine-jul­kai­suun uu­sia ar­tik­ke­lei­ta ku­vi­neen ja vi­de­oi­neen, sekä muo­ka­ta nii­tä uu­sil­la Win­dows-pu­he­li­mil­la (esim. No­kia Lu­mia -pu­he­li­met). La­taa en­sin pu­he­li­mee­si il­mai­nen WordP­ress-so­vel­lus Mic­ro­sof­tin-kaup­pa­pai­kas­ta ja mää­ri­tä so­vel­lus­a­se­tuk­set seu­raa­vas­ti:

 1. Avaa WordP­ress -so­vel­lus
 2. Klik­kaa aloi­tus­ruu­dun ala­lai­das­sa ole­vaa +pai­ni­ket­ta li­sä­täk­se­si Mo­bie Zine -jär­jes­tel­mä­si so­vel­luk­seen
 3. Va­lit­se ruu­du­kon ala­lai­das­ta ”Add self-hos­ted WordP­ress blog”
 4. Li­sää jär­jes­tel­mä­si osoi­te, esim. http://klas­sik­ka.mo­bie.fi
 5. Li­sää oma käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si (user­na­me) ja sala­sana (pass­word)
 6. Klik­kaa näy­tön ala­lai­dan tal­le­nus­pai­ni­ket­ta
 7. Näet nyt blogs-si­vul­la oman Mo­bie Zine -jär­jes­tel­mä­si ni­men

Olet nyt teh­nyt WordP­ress -so­vel­luk­sen pe­rus­a­se­tuk­set ja voit ryh­tyä käyt­tä­mään sitä. Voit li­sä­tä so­vel­luk­sen pika­ku­vak­keen pu­he­li­me­si etu­si­vul­le pai­na­mal­la so­vel­luk­sen ni­meä oh­jel­mis­to­va­li­kos­sa niin pit­kään, että avau­tuu uusi va­lik­ko. Va­lit­se tä­män jäl­keen va­li­kos­ta ”kiin­ni­tä aloi­tus­näyt­töön”. Li­sää nyt uusi ar­tik­ke­li seu­raa­vas­ti:

 1. Klik­kaa aloi­tus­si­vul­ta oman
  jär­jes­tel­mä­si ni­meä
 2. Li­sää uusi ar­tik­ke­li klik­kaa­mal­la
  ”add a post” -pai­ni­ket­ta
 3. Syö­tä ar­tik­ke­lin ot­sik­ko (tit­le) ja
  si­säl­tö (con­tent)
 4. Voit muo­toil­la teks­tiä tai li­sä­tä sii­hen link­ke­jä maa­la­mal­la ha­lu­a­ma­si teks­tin ja klik­kaa­mal­la si­säl­tö­ken­tän ala­puo­lel­la ole­via toi­min­to­pai­nik­kei­ta
 5. Li­sää ar­tik­ke­liin kuva tai vi­deo
  klik­kaa­mal­la ”me­dia > add new”
 6. Va­lit­se ha­lu­a­ma­si kuva tai vi­deo
  pu­he­li­me­si me­di­a­gal­le­ri­as­ta tai ota uusi kuva/vi­deo
 7. Kuva tai vi­deo nä­kyy nyt ao. si­vul­la
 8. Mää­ri­tä tar­vit­ta­es­sa ka­te­go­ria
 9. Ase­ta jul­kai­su­päi­vä/-aika
 10. Klik­kaa tal­len­nus­pai­ni­ket­ta

Näet nyt kir­joit­ta­ma­si ar­tik­ke­lin ot­si­kon aloi­tus­si­vun (posts) lu­et­te­los­sa ja voit muo­ka­ta sitä klik­kaa­mal­la ot­sik­koa. Huo­mi­oi vi­de­oi­ta li­sä­tes­sä­si se, että ma­te­ri­aa­lin siir­tä­mi­nen mat­ka­pu­he­li­mel­ta pal­ve­li­mil­le vie huo­mat­ta­vas­ti kais­taa ja saat­taa kes­tää hy­vin­kin pit­kän ajan. Tä­män vuok­si on suo­si­tel­ta­vaa että pu­he­li­mel­la otet­ta­vien vi­de­oi­den mak­si­mi­pi­tuus on vain 20-30 se­kun­tia!

http://www.you­tu­be.com/watch?v=M71vW0RGrJg&fe­a­tu­re=you­tu­be_gda­ta

Si­säl­lön li­sää­mi­nen/muok­kaa­mi­nen No­ki­an Lu­mia -pu­he­li­mis­sa. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012