Yleisiä huomioita järjestelmästä

Mobie Zine -julkaisujen erityispiirteet ja kehitystyö

Mo­bie Zine on jär­jes­tel­mä jos­sa pää­ta­voi­te on si­säl­lön es­tee­tön näyt­tä­mi­nen mah­dol­li­sim­man mo­nis­sa pää­te­lait­teis­sa näi­den käyt­tö­jär­jes­tel­mis­tä riip­pu­mat­ta. Jär­jes­tel­mäl­lä tuo­tet­tu­ja HTML5-jul­kai­su­ja ei voi kos­kaan ver­ra­ta pai­no­tuot­tei­siin tai www-si­vui­hin, kos­ka moni­kana­vai­suus tuo jul­kai­sun vi­su­aa­li­suu­teen omia haas­tei­taan. Jär­jes­tel­mäl­lä voi kuka ta­han­sa tuot­taa erit­täin näyt­tä­viä jul­kai­su­ja, mut­ta huo­mi­oi­den sen aset­ta­mat ra­joit­teet.

Muis­ta että Mo­bie Zine-jul­kai­sut nä­ky­vät eri­lail­la kai­kis­sa eri lait­tees­sa ja näyt­töis­sä. Jär­jes­tel­mä tait­taa si­säl­lön kul­loin­kin käy­tös­sä ole­val­le näy­töl­le par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la, jo­ten et voi pää­tel­lä sivu­tai­ton vi­su­aa­lis­ta il­met­ta pel­käs­tään oman lait­tee­si nä­ky­män pe­rus­teel­la.

Jos omal­la lai­teel­la­si jää nä­ky­viin orpo­ri­ve­jä tai tyh­jiä si­vu­ja teks­tin vä­lis­sä, niin muis­sa lait­teis­sa si­vut nä­ky­vät toi­sin. Älä siis muok­kaa si­vu­ja pel­käs­tään oman nä­ky­mä­si pe­rus­teel­la, vaan pyri tar­kas­te­le­maan jul­kai­su­a­si useil­la eri lait­teil­la.

Jos si­nul­la on käy­tös­sä­si vain yksi lai­te jol­la muok­kaat jul­kai­sua, niin muu­ta vä­lil­lä se­lain­ik­ku­nan ko­koa näh­däk­se­si mi­ten si­säl­tö aset­tuu eri ko­ko­sil­la näy­töil­lä.

Huomioita sivujen muotoilusta

Kun olet jul­kais­sut Mo­bie Zine-jul­kai­su­ja eri koh­de­ryh­mil­le, niin voit kart­soa jär­jes­tel­män kä­vi­jä­ti­las­tois­ta (Goog­le Ana­ly­tics) min­kä ko­ko­sil­la näy­töil­lä jul­kai­su­ja­si on pää­a­si­as­sa lu­et­tu. Voi tä­män jäl­keen huo­mi­oi­da tä­män omas­sa tait­to­työs­sä­si sää­tä­mäl­lä si­säl­töä so­pi­vak­si näil­le näy­töil­le. Voit täl­löin esi­mer­kik­si pois­taa mah­doll­sia orpo­ri­ve­jä joko teks­ti­si­säl­töä muut­ta­mal­la tai käyt­tä­mäl­lä har­ki­ten jär­jes­tel­män teks­tin vä­lis­tys­toi­min­toa.

Jos teet ma­te­ri­aa­lia vaik­ka­pa kurs­sil­le, jos­sa kai­kil­la op­pi­lail­la on käy­tös­sään iPa­dit, niin täl­löin si­säl­lön esi­kat­se­lu on syy­tä suo­rit­taa ky­sei­sil­lä lait­teil­la ja sää­tää si­säl­tö niil­le so­pi­vak­si.

Sisällön erityistapaukset

Jos tait­to­työs­sä­si tois­tuu usein va­ki­o­muo­toi­nen si­säl­tö, jon­ka tait­to­työn koet eri­tyi­sen han­ka­lak­si, niin ota yh­teyt­tä tu­keem­me. Useis­sa ta­pauk­sis­sa täl­lai­sia si­säl­tö­jä voi­daan muo­ka­ta au­to­ma­ti­soi­dus­ti tyy­li­tie­dos­toil­la ja no­peut­taa tä­ten tait­to­työ­tä. Täl­lais­ten tyy­li­a­se­tus­ten muu­tok­set ovat tun­ti­las­ku­tus­poh­jais­ta lisä­työ­tä, mut­ta mak­sa­vat usein it­sen­sä ta­kai­sin hy­vin­kin pian.

Järjestelmän kehitystyö

Mo­bie Zi­nen ke­hi­tys­työ on erit­täin voi­ma­kas­ta. Teem­me jat­ku­vaa ke­hi­tys­työ­tä asi­ak­kail­tam­me saa­miem­me pa­laut­tei­den poh­jal­ta ja sen vuok­si myös Si­nun pa­nok­se­si on erit­täin tär­ke­ää! Jos Si­nul­la on ide­oi­ta tai aja­tuk­sia sii­tä mi­ten asi­at voi­si teh­dä jär­jes­tel­mäs­sä pa­rem­min tai jos joi­ta­kin mie­les­tä­si tär­kei­tä omi­nai­suuk­sia puut­tuu, niin il­moi­ta sii­tä meil­le.

Tu­lem­me päi­vit­tä­mään tätä jul­kai­sua uu­sil­la ar­tik­ke­lil­la jat­ku­vas­ti. Tu­los­sa on mm. tie­to­tur­vaa kä­sit­te­le­vä ar­tik­ke­li, si­säl­lön­tuo­tan­to Sam­sung Ga­la­xy S3 ja Note2 -äly­pu­he­li­mis­sa sekä ar­tik­ke­li, joka kä­sit­te­lee ma­te­maat­tis­ten kaa­vo­jen li­sää­mis­tä jul­kai­suun.

Avaam­me myös sa­man­ai­kai­ses­ti tä­män op­paan kans­sa Mo­bie Zine-käyt­tä­jil­le tar­koi­te­tun sul­je­tun Face­book-ryh­män, jos­sa tu­lem­me esit­te­le­mään pie­niä käyt­tö­nik­se­jä, ker­to­maan tu­le­vis­ta uu­dis­tuk­sis­ta ja ky­sy­mään mie­li­pi­det­tän­ne tu­le­vai­suu­den ke­hi­tys­työ­hän liit­ty­en. Toi­vom­me myös käyt­tä­jien vaih­ta­van kes­ke­nään ko­ke­muk­si­aan jär­jes­tel­män käy­tös­tä. Löy­dät ryh­män Face­boo­kis­ta haku­sa­nal­la Mo­bie Zine.

Mo­bie Zine-jul­kai­su Mic­ro­sof­tin Sur­fa­ce-tab­le­tis­sa. Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si!

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012