Mobie Zine-koulutus- materiaalin käyttöehdot

Nämä Mo­bie Oy:n Zine-jär­jes­tel­mää kos­ke­vat kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lit on tar­koi­tet­tu vain niil­le jär­jes­tel­män käyt­tä­jil­le, joil­le on an­net­tu hen­ki­lö­koh­tai­set tun­nuk­set jul­kai­su­jen muok­kaa­mi­sek­si.

Kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­le­ja ja nii­den käyt­tä­jä­tun­nuk­sia ei saa Mo­bie Oy:n Yleis­ten toi­mi­tus­eh­to­jen 1.9.2011 mu­kaan luo­vut­taa ulko­puo­li­sil­le, eikä esit­tää jul­ki­ses­ti muis­sa kuin jär­jes­tel­män hank­ki­neen or­ga­ni­saa­ti­on re­kis­te­röi­ty­jen si­säl­lön­tuot­ta­jien  si­säi­sis­sä kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sis­sa.

Mo­bie Oy:n kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­litMo­bie Zine -käyt­tö­oh­jeet 1.1.201316.2.2012